REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI WIZYT

§ 1
1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu internetowej rezerwacji wizyt realizowanych przez Sabuda + Nędza – Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (zwany dalej ,,Systemem Rezerwacji”).
2. Każda osoba obowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed dokonaniem rezerwacji wizyty za pośrednictwem Systemu Rezerwacji.
3. Korzystanie z Systemu Rezerwacji wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Korzystanie z Systemu Rezerwacji jest bezpłatne i nie wymaga uiszczenia zaliczki na poczet usług świadczonych w trakcie wizyty.
§ 2
1. Rezerwacja wizyty w Systemie Rezerwacji polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rezerwacji, dostępnego na stronie internetowej splusn.pl/rezerwacja/, zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu, wyboru terminu wizyty oraz przepisania w odpowiednią rubrykę wygenerowanego kodu bezpieczeństwa.
2. W celu dokonania skutecznej rejestracji wizyty wymagane jest podanie przez użytkownika Systemu Rezerwacji swoich danych osobowych w postaci co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie dnia i godziny rezerwowanej wizyty.
§ 3
1. Dokonanie skutecznej rezerwacji wizyty za pośrednictwem Systemu Rezerwacji uprawnia do realizacji wizyty w umówionym terminie z pierwszeństwem przed osobami trzecimi.
2. Wizytę realizować będzie dowolny partner lub współpracownik Sabuda + Nędza – Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie. W celu uzyskania gwarancji rezerwacji realizacji wizyty przez konkretnego partnera lub współpracownika, należy dokonać rejestracji telefonicznej.
3. Użytkownik zostanie poinformowany o niemożności realizacji wizyty w terminie zarezerwowanym za pośrednictwem Systemu Rezerwacji z właściwym wyprzedzeniem
4. W razie zamiaru lub niemożności skorzystania z zarezerwowanej wizyty, użytkownik zobowiązany jest anulować rezerwację z odpowiednim wyprzedzeniem, informując o tym Sabuda + Nędza- Radcowie Prawni Spółka Partnerska drogą mailową lub telefonicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej splusn.pl/kontakt/.
§ 4
1. Skorzystanie z Systemu Rezerwacji wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a opcjonalnie również numeru telefonu oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych przez Sabuda + Nędza – Radcowie Prawni Spółka Partnerska – w celu rezerwacji terminu wizyty w Sabuda + Nędza – Radcowie Prawni Spółka Partnerska i jej obsługi. Skorzystanie z systemu rezerwacji wiąże się również z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej rezerwacji wizyty.
2. Administratorem danych osobowych podanych w ust. 1 jest SABUDA+NĘDZA-RADCOWIE PRAWNI Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (30-036) przy ul. Mazowieckiej 2/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000453472, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP: 677-237-38-04 oraz numer REGON: 122798213.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż użytkownikowi Systemu Rezerwacji przysługuje:
a. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
b. prawo dostępu do swoich danych;
c. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych, o których mowa w ust. 1 przez Sabuda + Nędza – Radcowie Prawni Spółka Partnerska odbywa się:
– w celu świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
– w celu realizacja obowiązków wynikających z innych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie Rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne w celu rezerwacji terminu wizyty. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.